PERFECT DETOX EFECT

םיווהמ םימה 70% ונפוג בכרהמ .

איה םימה לש תימיכה החסונה

H2O, ןצמח ןמימ לש דחא םוטאו ןמימ לש םימוטא ינש םהל שי רמולכ

הקינילקב םילופיטל ,ישונא את לכמ קלח אוהש ,הז ןמימב םישמתשמ ונא ונלש .

יולת ,הלחמ לש גוס לכ ,ןמזב ,אפרל םילוכי ונא ,לעפומ ןמימ תרזעב וא / ו הרמוחב ןמזב התעפוה – “יוקל דוקפת” לכ ןקתל םילוכי ונא ,רמולכ

ףוגה לכ לע עיפשמ ,ףוסבלו םירביאל ךשמנ ,תיאתה המרב שחרתמה .

תויאופרה תורודצורפהו תוקינכטה םירמוחב םישמתשמ האפרמב תוגוהנה

לע םיססובמה םיילרנימ

םה ולא .לעפומ ןמימ :

תורוניצ יכרד לש הרמה דבכהו הרמה יכרד תמיסח לוטיבו יוקינל , –

היפרתונולוק ו סגה יעמה יוקינל , תוריצעב קבאמל םג –

ףולז – םילער יוקינ )’ וכו םילקימיכ ,תודבכ תוכתמ( םע ,תושדחתה ילעפומ תושדחתה ירצומו םינימטיו ם

תונואס תובוטר תויטבמא וא םע , תוסימת ילרנימ ,תו רועב לופיטו יוקינל

ולוכ ףוגבו

– םילער ריסמו םירביאב םדה תמירז תלעפהל יוסיע – םידקוממ םילתש ב תיקדייח הרולפ םע סגה יעמ היח קישל הליעומ םו

םוסחמה .ינוסיחה

הלחמ עונמל דיקפת שי וללה םיכילהה לכל ,אירב ףוג לע םילחומ רשאכ יהשלכ .ןוסיחה תכרעמ תא רפשלו

האפרמה תורטמ ןה יפוי םגו תושדחתה ,לקשמב הדירי ,םילערה יוקינ .

רתויב שדחה רודה ילהנ העיצמ תיטתסא האופרל הקלחמה :

1 . הקרזהל היפרתוזמ – םע תילופיט הטיש ספא ןוכיס יאוול תועפותו תויספא . םינפל – ,םמעשמו שבוימ רוע ,עוקש רוע ,העבה יווקו םיטמק רפיה – .הזורפוק ,האיצזור ,הנקא ,היצטנמגיפ ףוגל – ,)’ וכו הבהא תוידי ,לופכ רטנס( םיימוקמ ןמוש יעקשמ ,סיטילולצ תרסה ,ראווצה ,םיידיה לע עוקשו שבוימ רוע ,תוקלצ ,החיתמ ינמיס .’וכו םייכריה ,ןבשיה ,םייניעה היצפולא ( רעיש תרישנ ) – .דחאכ םישנו םירבגל רתי תעזה יחש יתב( ,םיידיה תופכ , םיילגר תופכ ) 2 םד תויסטב הרישע המזלפב לופיט . – לש יוריג ,ןגלוק תזתניס לש יוריג תושדחתה ,רעיש יקיקז םיאת . 3 . המזלפ טע – תרסהל ,רועה תרעצהל תשמשמה ,תינכפהמ היגולונכט שדח לופיט .םיריפש רוע יעגנו םיירטנמגיפ םיעגנ אלל נ חותי ינפ תמרהו היטסלפורפאלב ם. 4 . היפרתוטופ – תכסמ LED ראווצו םינפל – תמירז תלעפה ,תושדחתה ,םדה .תיתקלד יטנא העפשה ,ןגלוק תזתניס לש יוריג

:השיגפ תעיבקל 0770272030 0770027819 021-9004

:תבותכSos. Pipera-Tunari nr. 2A, Voluntari OMV

קלד תנחת לומ